ÁSZF

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

ÁSZF - SIXO MÉDIA

Általános szerződési feltételek

 

 

 

Általános  Szerződési  Feltételek

 

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) tartalmazzák az Abaúj TV Alapítvány médiaszolgáltató által működtetett SIXO TV reklámfelületeire vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos jogviszonyokban a Szerkesztőség és a Reklámozók jogait és kötelezettségeit.

 

 

I. Általános rendelkezések

 

  1. Jelen ÁSzF alkalmazásában:

a) Médiaszolgáltató: amely a hirdetés közzétételére alkalmas eszközzel (reklámfelülettel) rendelkezik, és ezek segítségével a hirdetést megismerhetővé teszi és a reklámfelületet a Hirdetésszervezésen keresztül értékesíti;

b) Hirdetésszervezés: a SIXO TV szervezeti egysége, amely a sixo tv reklámfelületeit közvetlenül értékesíti.

c) Reklámozó: amelynek érdekében közzéteszik a hirdetést, illetve amely a saját érdekében a hirdetés közzétételét a Hirdetésszervezéstől megrendeli (ideértve a Reklámozó megbízásából eljáró reklámszolgáltatót és -ügynökséget is);

d) Hirdetés: olyan nyilvános tájékoztatásként ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében közzétett felület vagy egyéb egyedi megjelenési mód (a továbbiakban együttesen: hirdetési felület), amely megnevezett vagy ábrázolt termék, szolgáltatás (együtt: áru) értékesítését vagy más módon ellenérték fejében történő igénybe vételét vagy a Reklámozó által kívánt más hatás elérését segíti elő, és a Reklámozó nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá áru vagy árujelző megismertetését mozdítja elő;

e) Üzleti titok: minden olyan információ, adat, irat, amelyet a Hirdetésszervezés vagy a Szerkesztőség a Reklámozóval közöl, különösen annak működésével, gazdálkodásával, az alkalmazott kedvezményekkel, tevékenységével, ügyfeleivel kapcsolatban; ügyfelek listája és az ügyfelekre vonatkozó minden adat, Reklámozó tevékenységére és gazdálkodásra vonatkozó adatok, amelyek a Hirdetésszervezés, Szerkesztőség tudomására jut jelen szerződés kapcsán.

 

2. A Médiaszolgáltató gondozásában található hirdetési felületeken a hirdetéseket a Hirdetésszervezés és a Reklámozó közötti eseti szerződések alapján teszik közzé. A jelen ÁSzF valamennyi szerződésre irányadó, kivéve, ha a felek megállapodása ettől eltérően rendelkezik.

 

3. A Médiaszolgáltató vállalja, hogy a megrendelt hirdetéseket az adott körülmények között a lehető legjobb technikai és esztétikai kivitelben jeleníti meg.

 

II. A szerződés létrejötte, a megrendelés tartalma

 

1. A Hirdetésszervezés a hirdetés megrendelését írásban (levél, email) – akár az általa kidolgozott megrendelőlapon, akár a Reklámozó által írt megrendelés alapján – a Reklámozó cégszerű aláírásával fogadja el.

 

A megrendelésben a Reklámozónak a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően meg kell neveznie vállalkozását, székhelyét vagy állandó belföldi telephelyét, valamint közölnie kell adószámát és bankszámlaszámát, a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét, a hirdetés témáját, a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, a megjelenés darabszámát, előzetesen egyeztetett időpontját és méretét. Amennyiben Reklámozó nem bocsátja rendelkezésre a fenti adatokat, a Hirdetésszervezés jogosult a megrendelést visszautasítani, illetve a létrejött egyedi reklámszerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

Ügynökség esetén ügyfelének nevét, címét, adószámát, a hirdetés témáját, a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, megjelenés darabszámát, előzetesen egyeztetett időpontját és méretét is meg kell neveznie.

 

2. Az egyedi reklámszerződés azzal jön létre, hogy a Hirdetésszervezés a Reklámozó megrendelését -- amennyiben minden szükséges adat rendelkezésre áll -- írásban (email, levél) 5 munkanapon belül visszaigazolja. Az esetleges hiányok pótlására vonatkozó felhívás önmagában nem minősül visszaigazolásnak. A hirdetés megjelentetésére csak a szerződés létrejötte után kerülhet sor. Az egyedi reklámszerződés a visszaigazolás napján lép hatályba a visszaigazolásban szereplő feltételekkel.

 

3. A Reklámozónak a megrendeléshez – amennyiben ez nem lehetséges, úgy a visszaigazolásban rögzített határidőre, de legkésőbb a médiaajánlatban meghatározott leadási határidőig – kész hirdetési anyagot kell mellékelnie, kivéve, ha az anyag elkészítését a Médiaszolgáltatótól rendeli meg. Színes hirdetés esetén a színre bontott filmhez analóg proofot, az elektronikus formában (cd, dvd, e-mail) elküldött hirdetés esetén mellékelni kell a hirdetés kinyomtatott változatát (azaz színes printet vagy proofot), mert ennek hiányában az esetlegesen bekövetkező esztétikai, szöveg- és/vagy színhibákért a Médiaszolgáltató felelősséget nem vállal, és ebben az esetben a Reklámozó hibás teljesítésre hivatkozva árcsökkentést nem érvényesíthet a Médiaszolgáltatóval szemben.

 

4. Amennyiben az anyag átadása után a Reklámozó részéről a hirdetési anyag tartalma vagy megjelenési módja tekintetében változtatás iránti igény merül fel, úgy ennek bejelentésekor Reklámozó új anyagról is köteles gondoskodni. Változtatás iránti igény bejelentésének és az új anyag átadásának a leadási határidőig meg kell történnie. Ha a késedelem miatt a változtatás akár a Hirdetésszervezés, akár a Médiaszolgáltató saját megítélése szerint nem hajtható végre, a Médiaszolgáltató az eredeti hirdetést teszi közzé, vagy – a Reklámozó kifejezett, írásbeli kérésére –mellőzi a közzétételt, de a Reklámozó ebben az esetben is köteles megfizetni a hirdetés teljes árát.

 

5. Reklámozó tudomásul veszi, hogy az árlistában szereplő összegek csak a hirdetési felület árára vonatkoznak, így amennyiben a Reklámozó a hirdetés előállításával vagy annak esetleges átdolgozásával, kijavításával a Médiaszolgáltatót bízza meg, ezt a Médiaszolgáltató egyedi, külön díjazásért vállalja.

 

6. Reklámozó kijelenti, hogy az általa közölt adatok és átadott anyag tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik természetes vagy jogi személy jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), valamint a gazdasági reklámtevékenységől szóló 1997.évi LVIII. törvény általános és speciális reklámtilalmaiba és reklámkorlátozásokba nem ütközik. Reklámozó tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok valóságáért, a hirdetésben közölt információk helytállóságáért és harmadik személyek fent felsorolt jogainak a hirdetés által történő megsértéséért kizárólag a Reklámozót terheli felelősség.

7. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé olyan hirdetés, amely jogszabályba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit. Az ilyen jellegű, valamint a Hirdetésszervezés egyoldalú megítélése szerint a reklámfelületet tartalmazó kiadvány arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető, továbbá technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető hirdetések megrendelését a Hirdetésszervezés nem köteles elfogadni, illetve a már megkötött egyedi reklámszerződéseket jogosult felmondani, jogszabályba ütközés esetén pedig azonnali hatállyal felmondani. A teljesítés jelen pont alapján történő megtagadása esetén a Médiaszolgáltatót nem terheli kártérítési kötelezettség.

8. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy hirdetéseiben nem használhatja fel a Médiaszolgáltató, illetve a Hirdetésszervezés által képviselt lapok emblémáját, betűtipusát, tördelését, és a hirdetés nem keltheti az olvasóban azt a látszatot, mintha az adott szerkesztősége által készített anyag lenne.

9. A Médiaszolgáltató a hirdetés szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Reklámozóval való egyeztetés nélkül is elvégezheti. Ha a Médiaszolgáltató megítélése szerint a hirdetés szövegében -- értelmezési probléma miatt vagy egyéb okból -- érdemi változtatásra is szükség van, ezt a Reklámozóval egyeztetve kell elvégezni.

10. Ha a megfelelő időben leadott hirdetés a Reklámozón kívül álló okból nem jelenik meg, a Reklámozó jogosult a hirdetést a Hirdetésszervezés útján egyeztetett más műsorsávban megjelentetni vagy – választása szerint – a szerződést írásban felmondani.

11. Hirdetésszervezés a Reklámozótól átvett anyagot a hirdetés megjelenését követő 2 (két) hónapig őrzi meg. Ezt követően – eltérő írásbeli megállapodás hiányában – az anyagokat a Hirdetésszervezés megsemmisíti.

 

12. Pr-cikket a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény és a Magyar Reklámetikai Kódex alapján úgy kell közzétenni, hogy annak hirdetés jellege egyértelműen kiderüljön. A Hirdetésszervezés a hirdetési jelleg egyértelművé tétele céljából a pr-cikket ’hirdetés’ felirattal vagy (X) jelzéssel és kerettel jelölheti meg. A pr-cikk nem álcázhatja valódi természetét. A pr-cikkben foglalt információnak szabatosnak, kiegyensúlyozottnak, valósnak, tárgyilagosnak és elegendően teljesnek kell lennie ahhoz, hogy a fogyasztó meg tudja alkotni saját véleményét a reklámozott áruról. Az információ nem lehet félrevezető azáltal, hogy elferdít, túlzottan kihangsúlyoz, vagy elhallgat tényeket.

 

13. A Médiaszolgáltató bankszámlaszáma: OTP Bank 11734190-20090175

 


III. Hirdetési díjak

 

1. A Médiaszolgáltató önálló hirdetési árlistát (Médiaajánlatot) alkalmaz, amely tartalmazza a hirdetési árakat, a technikai adatokat, valamint a hirdetési felületek méreteit és ezek árait, továbbá az általános kedvezménykonstrukciókat.

 

2. Reklámozó a Médiaajánlat szerint lekötheti a tárgyévre kedvezményt biztosító hirdetési mennyiséget. A kedvezményt biztosító hirdetési mennyiség lekötését a Hirdetésszervezés pénzügyi biztosíték rendelkezésre bocsátásához kötheti. Ebben az esetben már az első hirdetés árát is kedvezményesen fizetheti. Amennyiben Reklámozó a tárgyévre előre lekötött mennyiséget részben lemondja, a kedvezmények rendszere a ténylegesen leadott hirdetési mennyiség függvényében változik, esetleg a kedvezmény elvész. Ebben az esetben Reklámozónak a korábban kedvezményesen kifizetett hirdetések díját is megfelelően ki kell egészítenie. Ugyanígy kell elszámolni abban az esetben, ha az év végi összesítéskor Hirdetésszervezés kimutatja, hogy Reklámozó a kedvezmény igénybevételekor vállalt hirdetési mennyiséget nem tette közzé.

 

3. A Szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy árait év közben megváltoztassa. A hirdetési árak megváltoztatása esetén Hirdetésszervezés az új árakat a változás hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal köteles írásban megküldeni Reklámozónak. A változások közzététele előtt kötött egyedi reklámszerződések esetén – a megjelenés idejétől függetlenül – a Hirdetésszervezés a régi árakat alkalmazza.

 

4. A Hirdetésszervezés lehetőséget biztosít Reklámozónak arra, hogy terjedelemzárásig a médiaajánlatban feltüntetett formában a következő gazdasági évre hirdetési felületet leköt, akkor a régi tarifatáblázat árait érvényesíti. Amennyiben a Reklámozó az így lekötött hirdetési felületet nem tölti ki a gazdasági év folyamán, akkor a Reklámozó a kedvezményt elveszíti, és a Hirdetésszervezés az adott gazdasági év tarifatáblázatának árait érvényesítheti.

 

5. Amennyiben a megrendelt hirdetés a leadási határidő elmulasztása miatt nem jelent meg, Reklámozó az egyedi reklámszerződés teljes díját köteles megfizetni.

 

 

IV. Lemondás

 

A már megrendelt hirdetést a Reklámozó jogosult terjedelemzárás előtt 24 órával (Lemondási határidő) írásban további jogi következmények nélkül lemondani, vagy a hirdetéssel kapcsolatban későbbi megjelentetésre vonatkozó megrendelést benyújtani. Reklámozó nem jogosult arra, hogy a lemondott reklámhelyet másik Reklámozónak átadja. A lemondási határidő elteltét követően a lemondásra 50% kötbér megfizetése mellett van lehetőség. Az anyagleadáskor lemondott hirdetést a Reklámozó köteles 100%-ban kifizetni.

 

 

V. Fizetési feltételek

 

1. A Hirdetésszervezés a Reklámozónak a számlákat – eltérő megállapodás hiányában – legkésőbb a megjelenést követően állítja ki 8 (nyolc) naptári napos fizetési határidővel. A Hirdetésszervezés a számlához támpéldányt mellékel.

 

2. Késedelmes fizetés esetén a Reklámozó az Ptk. 301.§ (1) bekezdésében foglalt mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Amennyiben a Reklámozó a Médiaszolgáltató felhívására sem teljesíti fizetési kötelezettségét, a Médiaszolgáltató jogosult a késedelmi kamat felszámításán túl a fennálló szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy az esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni, az új megrendelések elfogadását megtagadni a tartozás rendezéséig, vagy kikötni az előre fizetést.

 

3. A Hirdetésszervezés jogosult új Reklámozó (azaz olyan Reklámozó, amelynek a megrendelés napját megelőző 12 hónapon belül a Hirdetésszervezés által képviselt egyik műsorában sem jelent meg hirdetése), valamint olyan Reklámozó esetében, amely (közvetlenül vagy a megbízásából eljáró reklámszolgáltatón vagy hirdetési ügynökségen keresztül) a Szerkesztőséggel szemben a megrendelés napját megelőző 12 hónapon belül fizetési késedelembe esett, előrefizetést kikötni, ezt a Reklámozónak a Hirdetésszervezés által kiállított számla fizetési határidejéig kell teljesítenie. Ennek elmaradása esetén a Hirdetésszervezés az adott megrendelést nem köteles elfogadni, illetve a már létrejött egyedi reklámszerződéseket azonnali hatállyal felmondhatja. A Hirdetésszervezés a hirdetés ellenértékének beérkezéséig nem köteles a hirdetés közzététele iránt intézkedni.

 

 

VI. Felelősségi szabályok

1. Reklámozó felel minden olyan hibáért és kárért, amely az általa biztosított eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák) rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad.

 

A Reklámozó kizárólagosan felel az általa közölt adatoknak és minőségtanúsításnak a valódiságáért, továbbá az összehasonlító, a burkolt és a tudatosan nem észlelhető reklám tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén.

2. A hirdetéseket a Médiaszolgáltató a reklámjelleg felismerhető feltüntetésével és a környezettől elkülönítve teszi közzé.

3. Ha a Reklámozó által kész filmen vagy számítógépes adathordozón leadott anyagban meglévő hibák a Hirdetésszervezésnek történt átadáskor nem voltak vagy csak aránytalan nehézséggel lettek volna felismerhetők és emiatt a hirdetés hibásan jelenik meg, a Hirdetésszervezés a hibás teljesítésért nem felel. Nem felel a Hirdetésszervezés a sorozatban megjelenő hirdetésben meglévő hibáért sem, ha a Reklámozó az eredeti megjelenést követő 5 nappal nem élt reklamációval.

 

Minden egyéb, a Médiaszolgáltató (illetve egyéb médium előállítója) terhére felróható súlyos teljesítési hiba esetén, a Reklámozó a hirdetés ismételt, kifogástalan megjelenését kérheti a Hirdetésszervezéstól, míg kisebb hibák esetén a hibával arányos értékű kedvezményre tarthat igényt.

4. A Reklámozó tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy a Hirdetésszervezéssel és a Médiaszolgáltatóval szemben kárigény csak a hirdetési ár mértékéig érvényesíthető. A Médiaszolgáltató kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Médiaszolgáltató kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket, illetve a nem vagyoni kárt is. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy a Médiaajánlatban meghatározott hirdetési árak a jelen és az ÁSZF egyéb pontjaiban meghatározott felelősségkorlátozásokra tekintettel lettek az adott mértékben megállapítva.

 

5. A Reklámozó mindennemű reklamációt a hirdetés megjelenését követő 5 (öt) naptári napon belül köteles a Hirdetésszervezésnek írásban bejelenteni.

 

6. A hirdetési tevékenységet a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény és ennek módosításáról szóló 2001. évi I. törvény szabályozza.

 

7. Az esetleges vitás kérdések rendezésénél – amennyiben ezekre az egyedi reklámszerződések, illetve jelen ÁSzF nem tartalmaz rendelkezést – a hatályos jogszabályok és a Magyar Reklámetikai Kódex előírásait kell figyelembe venni. Ha a felek egyeztetéssel nem tudják rendezni a vitát, jogvita esetére a megfelelő hatáskörrel rendelkező Miskolci Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

 

 

VII. Az Általános Szerződési Feltételek közlése és hatálya

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. március 1-jétől visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. Az ÁSzF mindenkori hatályos és teljes szövege a Médiaszolgáltató honlapján (www.szikszo.hu) a médiaajánlatok menüpont alatt megtalálható.

 

Kelt: Szikszó, 2022. március 1.

 

 

 

                                                                                                                                       Liptákné Orosz Éva

                                                                                                                                                  elnök

                                                                                                                                      Abaúj TV Alapítvány

 

 

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson