Bizottságok neve, elnöke, tagjai, feladatai

Bizottságok neve, elnöke, tagjai, feladatai

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Bizottságok neve, elnöke, tagjai, feladatai

Az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság tagjainak névsora

 

Mező István bizottsági elnök, képviselő

Dr. Piskóti István bizottsági tag, képviselő

Vécseyné Fedor Zsuzsanna bizottsági tag, nem képviselő

 

Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság feladat és hatáskörének meghatározása

 

 1. Kapcsolatot tart az önkormányzat nevelési, közművelődési és sport intézményeivel.
 2. Kapcsolatot tart a kulturális hagyományok és értékek ápolása érdekében a művelődésre, társas életre szerveződő közösségekkel a lakosság művészeti kezdeményezéseivel, önszerveződő közösségeivel.
 3. Figyelemmel kíséri és támogatja a város tehetséges fiataljainak előmenetelét, a városban való letelepedését.
 4. Elősegíti az új közművelődési formák kialakítását, a testneveléssel és a sporttal foglalkozó szervezetek létrehozását.
 5. Együttműködik a városban működő nem önkormányzat által fenntartott nevelési, szociális intézményekkel, valamint az idősek otthonával.
 6. Előzetesen véleményezi és képviseli az önkormányzati nevelési, közművelődési és sport intézmények alapítására, összevonására, megszüntetésére irányuló javaslatokat.
 7. Véleményezi a művészeti alkotás önkormányzati tulajdonban lévő épületen, közterületen való elhelyezésére, áthelyezésére, felújítására, lebontására vonatkozó előterjesztéseket.
 8. Véleményezi az utca, településrész és intézmény név megállapítására vagy megváltoztatására irányuló javaslatokat.
 9. Különös gondot és figyelmet fordít az egészséges életmód népszerűsítésére.
 10. Figyelemmel kíséri a közegészségügy, környezet- és természetvédelem helyzetét, a hátrányos helyzetű lakosság helyzetét, s az annak javítására irányuló ágazati feladatok ellátását.
 11. Figyelmet fordít az idősek, betegek és a megváltozott munkaképességűek helyzetére.
 12. Közreműködik a feladatába tartozó önkormányzati rendeletek elkészítésében.
 13. Véleményezi és elbírálja a Bursa Hungarica pályázatokat.
 14. Véleményezi és értékeli Szikszó Város Önkormányzat tanulmányi ösztöndíj pályázatát.
 15. Kapcsolatot tart és együttműködik a Szikszói Értéktár Bizottsággal.
 16. Dönt a város költségvetésében az oktatási, kulturális és sportalap és a környezetvédelmi alap címen meghatározott előirányzat felhasználásáról.
 17. Testvérvárosi kapcsolatok fenntartása, ápolása, kapcsolattartás.
 18. Nemzetiségi önkormányzatokkal való együttműködés, kapcsolattartás, a nemzetiségi önkormányzatok munkájában történő segítségnyújtás.
 19. Kapcsolattartás, együttműködés a Szikszói Móricz Zsigmond Általános Iskolával, a Szent Márton Katolikus Iskola és Gimnáziummal, a Szikszói Városi Óvoda és Bölcsődével és a Bethánia Napköziotthonos Óvodával.
 20. Kapcsolattartás a Bethánia Szeretetotthon képviselőjével.
 21. A lakossággal történő operatív kapcsolattartási feladatok elnöki hatáskör keretében.

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjainak névsora

 

Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök, képviselő

Kőhalmi Mónika bizottsági tag, képviselő

Stelmach Mariann bizottsági tag, képviselő

Farkas Sándor bizottsági tag, nem képviselő

Fehér Balázs bizottsági tag, nem képviselő

 


Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság feladat és hatáskörének meghatározása

 

 1. Véleményezi az önkormányzat éves költségvetési javaslatát és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezetet,
 2. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás /vagyonnövekedés - csökkenés/ alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,
 3. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését,
 4. Véleményezi az önkormányzati vagyon vállalkozásba való bevitelét, kivonását,
 5. Közreműködik az önkormányzat adópolitikájának - gazdaságelemzések alapján történő - kialakításában,
 6. Előzetesen véleményezi az önkormányzati vagyon forgalmára vonatkozó ügyleteket,
 7. Véleményezi az önkormányzati gazdálkodó szervezetek, alapítványok, társulások létrehozásával kapcsolatos javaslatokat,
 8. Véleményezi az önkormányzati intézmények támogatására vonatkozó javaslatokat,
 9. Közreműködik az önkormányzati gazdálkodó szervezetek, alapítványok, társulások ügyvezetői, tisztségviselői megválasztásának előkészítésében, véleményezésében,
 10. Közreműködik az önkormányzati beruházások előkészítésében, a közbeszerzési eljárásban, a versenytárgyalásokon,
 11. Javaslatot tesz helyi adók bevezetésére, kedvezményekre, mentességekre,
 12. Ellenőrzi az önkormányzati bevételek felhasználását, a kiadások szabályszerűségét, véleményezi, a címzett és céltámogatások felhasználását,
 13. Az önkormányzati vagyon helyzetével kapcsolatos ellenőrzések, vizsgálatok kezdeményezése, vizsgálati jelentések véleményezése,
 14. Rendszeresen tájékoztatja a képviselő-testületet az önkormányzat működésének szabályosságáról,
 15. Ellenőrzi az önkormányzati, a közös önkormányzati hivatali, önkormányzati intézményi és vállalati döntés-előkészítő és végrehajtási munkát, különös tekintettel a vezetői kötelezettségvállalásra,
 16. Ellátja a képviselő-testület ügyrendi ügyekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, valamint a polgármester, az alpolgármester feletti munkáltatói, s más tisztségviselőkkel kapcsolatos személyi döntések előkészítését, az összeférhetetlenségi ügyek intézését.
 17. Véleményezi a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításara irányuló javaslatot.
 18. Előterjeszti a képviselő-testület működésével kapcsolatos ügyrendi kérdések eldöntéséhez kialakított állásfoglalását, az ügyrendi kérdések eldöntésére - szükség szerint bizottsági véleményt kialakítva - konkrét határozati javaslatot tesz, az üléseken és az ülések közötti időszakban egyaránt,
 19. Nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester (alpolgármester), a képviselők vagyonnyilatkozatát, eljár vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ügyekben,
 20. Felügyeli a képviselő - testület által létrehozott intézményesített önkormányzati társulási kapcsolatok működését (ennek keretében állást foglal a társulási ügyekben, a társulási ügyek viteléről beszámoltatja a polgármestert).

 

A Városüzemeltetési Bizottság tagjainak névsora

Hetesi Gergely  bizottsági elnök, képviselő

Dr. Piskóti István  bizottsági tag, képviselő

Tóth Tibor  bizottsági tag, nem képviselő

 

 

Városüzemeltetési Bizottság feladat és hatáskörének meghatározása

 

 1. Meghatározza – 5 évre vonatkozóan – a város fejlesztési céljait, irányvonalát.
 2. Közreműködik a beruházási, felújítási célok meghatározásában.
 3. Közreműködik az önkormányzat gazdasági programjának elkészítésében.
 4. Közreműködik az ivóvízvezeték hálózat felújítására vonatkozó feladatok előkészítésében, illetve megvalósításában.
 5. Koordinálja a közvilágítás felújításával kapcsolatos munkákat.
 6. Közreműködik az útfelújítási munkák megtervezésében.
 7. Közreműködik a vízelvezető árkok felújításának megtervezésében, megszervezésében.
 8. Javaslatot tehet az utcabútorok elhelyezésére vonatkozóan.
 9. Felügyeli a köztéri játszótér üzemeltetését.
 10. Időszakosan ellenőrzi a köztemető üzemeltetési feladatainak ellátását.
 11. Tervet készít a közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésével kapcsolatban.
 12. Javaslatot tehet a közterület felügyelet hatékonyabb munkavégzése érdekében.
 13. Felügyeli a közterületi szúnyog és rágcsálóírtás megszervezését.
 14. Véleményezi a városfejlesztési, városrendezési, településrendezési előterjesztéseket.
 15. Részt vesz társadalmi és szakmai egyeztetéseken.
 16. Javaslatot tesz - önerős - infrastruktúra fejlesztési programok elfogadására.

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson