Anyakönyvi ügyek

Anyakönyvi ügyek

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Anyakönyvi ügyek

Anyakönyvvezető: Horváthné Steiner Andrea

Tel: +36-46-596-448 

Fax: +36-46-596-211

Email: anyakonyv@szikszo.hu

Kérjük, anyakönyvi ügyintézésre előzetesen jelentkezzen be telefonon!

 

Anyakönyvvel kapcsolatos ügyek:

 • házasságkötés,
 • haláleset,
 • születés anyakönyvezése,
 • állampolgársági,
 • névváltoztatási,
 • családi jogállás rendezés;

 

Méhek nyilvántartása,

Talált tárgyak,

Népességnyilvántartás,

Lakcímrendezés

 

Az eljárás jogi alapja:

-           Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

-           az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

-           az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény,

-           anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet

-           Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól, az anyakönyvi eseményhez kapcsolódó szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről

 

Halálozás anyakönyvezése:

 

A halálesetet az azt követő első munkanapon be kell jelenteni a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek közölnie és igazolnia kell mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.
Az anyakönyvezést a hozzátartozó személyesen kezdeményezi.

Az eljárás - beleértve a - Halotti anyakönyvi kivonat- első ízben történő kiállítását is - illetékmentes.
Az anyakönyvvezető az eljárás során a magyar állampolgár, vagy a magyarországi tartózkodási joggal rendelkező külföldi állampolgár személyazonosításra alkalmas okmányait bevonja, (személyazonosító igazolvány, útlevél, jogosítvány, regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási kártya, tartózkodási engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) és érvénytelenítést követően továbbítja a haláleset helye szerint illetékes járási hivatalnak. A bevont személyazonosító igazolványt a hozzátartozó külön kérésére az anyakönyvvezető érvénytelenítés után visszaadja a haláleset bejelentőjének.

Szükséges iratok:

 • jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről;
 • halottvizsgálati bizonyítvány I-IV példánya;
 • az elhalt magyar állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
 • az elhalt születési anyakönyvi kivonata (amennyiben rendelkezésre áll);
 • az elhalt családi állapotát igazoló okiratok:
 • ha az elhalt családi állapota házas/bejegyzett élettárs: az elhalt házassági anyakönyvi kivonata/bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi kivonat (amennyiben a bejelentő rendelkezésére áll);
 • ha az elhalt családi állapota özvegy/özvegy bejegyzett élettárs: házastársának halotti anyakönyvi kivonata, a volt házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonata/ a volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy az e tényt tartalmazó bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat (amennyiben a bejelentő rendelkezésére áll);
 • ha az elhalt családi állapota elvált/ elvált bejegyzett élettárs: jogerős bírósági ítélet vagy a házasság megszűnésének tényét is igazoló házassági anyakönyvi kivonat/ a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetését igazoló jogerős közjegyzői végzés, vagy annak felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását igazoló jogerős bírósági vagy hatósági határozat, vagy az e tényt tartalmazó bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat (amennyiben a bejelentő rendelkezésére áll);


Házasságkötési szándék bejelentése:

 

Házasságkötési szándékukat a házasulók a házasságkötés tervezett helye szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt bejelenthetik. A házasulók személyes megjelenése kötelező, melynek során igazolni kell személyazonosságukat és állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes feltételeinek fennállását. Az anyakönyvvezető által feltett kérdésekre nyilatkozatokat kell tenniük.

A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki, ugyanakkor a jegyzőkönyv a felvételtől számított 12 hónapig érvényes. Amennyiben 12 hónapon belül a házasságkötésre nem kerül sor, de a szándék továbbra is fennáll, ezt a házasulóknak újból be kell jelenteni.


Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a házasulók külön kérelme alapján 8 napon belül a jegyző engedélyezi. Anyakönyvi eseményt lebonyolítani hivatali munkaidőn túl hétfő, kedd, szerda, csütörtök napokon 16.00 órától - 18.00 óráig, pénteken 14.00 órától - 18.00 óráig, szombaton 10.00 órától- 19.00 óráig terjedő időintervallumban lehet. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése elsősorban hivatali munkaidőn kívül, szombati napokon 10.00 órától -19.00 óráig terjedő időintervallumban tartható.

Hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény szolgáltatási díja 13.000.-Ft. Ezen összeg magában foglalja a szervezési költséget és az anyakönyvvezető rendelkezésre állását. Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli lebonyolításáért 25.000.- Ft szolgáltatási díjat kell fizetni. Ezen összeg magában foglalja a szervezési többletköltséget és az anyakönyvvezető rendelkezésre állásának huzamosabb időtartamát. A szolgáltatási díjat az anyakönyvi eseményt megelőzően öt nappal kell befizetni a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Házipénztárába, vagy számlájára csekken. A szolgáltatási díj megfizetésének hiányában a rendezvény nem tartható meg.

Szükséges okiratok:

 • a házasulók érvényes személyazonosító igazolványa vagy útlevele;
 • a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa (lakcímkártya);
 • házasulók születési anyakönyvi kivonata;
 • a házasulandók családi állapotának igazolása céljából: elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását, vagy érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó házassági anyakönyvi okirat;
 • özvegy családi állapot estén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házastársat holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi okirat
 • elvált bejegyzett élettárs vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt családi állapot esetén: a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi kivonat, mely a megszűnésre vonatkozó bejegyzést tartalmazza, vagy közjegyzői végzés, vagy bírósági határozat a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnéséről;
 • özvegy bejegyzett élettárs családi állapot esetén: a volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi okirata, vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat kell bemutatni.


Külföldi állampolgárok esetében:

Tanúsítvány, mely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú házasuló természetes személyazonosító adatait, nemét, lakcímét, családi állapotát, állampolgárságát, és azt a tényt, hogy személyes joga szerint a tervezett házasságkötésének törvényes akadálya nincs amennyiben a tanúsítvány nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt hitelesített magyar nyelvű fordításban kell bemutatni.

 

Anyakönyvi okiratok kiállítása:

 

Ügyintézés díja: anyakönyvi kivonat kérelem díjmentes, az anyakönyvi bejegyzésből kért  hatósági bizonyítvány: 3.000.- Ft melyet illetékbélyeg formájában kell leróni.

Az anyakönyv alapján az ügyfél írásbeli kérelmére anyakönyvi kivonat vagy hatósági bizonyítvány adható ki. Az anyakönyvi kivonat kiállítását az érintett, vagy az általa meghatalmazott személy kérheti vagy az, akinek jogos érdeke fűződik az okirat kiállításához.

Kiskorú esetén a szülők, vagy a szülők által meghatalmazott személy részére állítható ki az okirat.

Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, vagy annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, amennyiben a kérelmező az érdeket igazolja.
Illetékes az anyakönyvi eseményt nyilvántartó anyakönyvvezető.


Szükséges okiratok:

 • Átvevő személyazonosítására szolgáló okmány: személyazonosító igazolvány vagy útlevél lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Amennyiben az átvevő meghatalmazott, úgy közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával ellátott) eredeti meghatalmazás.
 • Az anyakönyvi eseményről hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem.


Anyakönyvi kivonat az ország bármely anyakönyvezetőjétől kérhető függetlenül attól, hogy az anyakönyvi esemény hol volt.

Születési név megváltoztatása:

 

Ügyintézés díja: Névváltoztatási kérelem illetéke 10.000.- Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni. Ismételt névváltoztatási kérelem illetéke 50.000.- Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni.

A születési név az, amely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzés alapján megillet. A születési név családi és utónévből áll. Születési családi név egy vagy kéttagú lehet. A kéttagú családi nevet kötőjel köti össze. Anyakönyvezni egy vagy két születési utónevet lehet. Születési családi, vagy születési utónév megváltoztatását a központi anyakönyvi szerv engedélyezheti.
A kérelmező személyesen, lakóhelyétől függetlenül, bármely települési önkormányzat anyakönyvvezetője előtt nyújthat be kérelmet. Külföldön élő magyar állampolgár esetében, bármely hivatásos konzuli tisztviselő előtt nyújthat be kérelmet.

 

Szükséges okiratok:

 • A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát, akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltoztatás érinti. (születési és házassági anyakönyvi kivonat)
 • Amennyiben élő személy családi nevének viselését kéri az érintett személy hozzájárulása is szükséges. Elhalt személy családi nevének viselése esetén a halotti anyakönyvi kivonat szükséges.


Nagykorú kérelmező esetén:

Személyazonosításra, magyar állampolgárság igazolására alkalmas okmányok:

 • személyazonosító igazolvány, vagy
 • útlevél és lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.


Kiskorú kérelmező esetén:

A szülői felügyeletet gyakorló szülők együttes, személyes megjelenése személyazonosításra alkalmas okmánnyal. Amennyiben a kiskorú a 14. életévet betöltötte személyes megjelenése szükséges, személyazonosításra alkalmas okmánnyal. Cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy kérelmét a gondnok terjesztheti elő. Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló személy - amennyiben a korlátozás a névváltoztatás jogát is érinti - csak gondnokának hozzájárulásával kérheti születési nevének megváltoztatását.

Házassági névváltoztatás:

 

Az ügyintézés díja: 3.000.- Ft értékű illetékbélyeg.

Házassági névviselés szabályait a Ptk. tartalmazza, házasságkötéskor a felsorolt formák közül választ a férj és a feleség egyaránt.

A házassági névviselési forma - a házasság fennállása alatt, vagy annak megszűnése után - a Ptk. szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.

Illetékesség: eljárás lefolytatására az bármely anyakönyvvezetője jogosult (aki elektronikusan megkeresi a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető) majd jegyzőkönyvet készít a házassági névviselési forma módosításáról, külföldön élő magyar állampolgár esetében bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjeszthető.

 

Szükséges iratok:

 • A kérelmező személyazonosítására és magyar állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 • Házassági anyakönyvi kivonat.
 • Elvált családi állapot esetén: házasság felbontását igazoló jogerős bírósági ítélet, vagy a házasság felbontásának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.
 • Özvegy családi állapot esetén: volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a volt házastárs halálának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.

 

Családi jogállás rendezése, apai elismerő nyilatkozat felvétele

 

Az ügyintézés díja: az eljárás illetékmentes.

Minden eset egyedi elbírálást igényel.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:98.§-a alapján apai jogállást keletkeztető tények az alábbiak:

 • házassági kötelék;
 • élettársak esetén emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárás (a továbbiakban: reprodukciós eljárás ”lombikbébi”);
 • apai elismerő nyilatkozat;
 • bírósági határozat.


Apai elismerő nyilatkozat

Ptk. 4:101.§-a alapján ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt nem állott házassági kötelékben, és apasági vélelmet keletkeztető reprodukciós eljárásban sem vett részt, vagy ha az apaság vélelme megdőlt, a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki a gyermeket teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal a magáénak ismerte el.

Apai elismerő nyilatkozatot a gyermeknél legalább tizenhat évvel idősebb férfi tehet.

Apai elismerő nyilatkozat gyermek megszületése előtt is tehető.                                        

Az apai elismerő nyilatkozatot személyesen lehet megtenni. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy apai elismerő nyilatkozata akkor érvényes, ha ahhoz törvényes képviselője hozzájárult. Ha a törvényes képviselő a nyilatkozattételben tartósan akadályozott, vagy a hozzájárulást nem adja meg, azt a gyámhatóság hozzájárulása pótolhatja.

Az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályához szükséges az anyának, a kiskorú gyermek törvényes képviselőjének és – ha a gyermek a tizennegyedik életévét betöltötte – a gyermeknek a hozzájárulása. Ha az anya a gyermek törvényes képviselője, a hozzájárulást e minőségében is megadhatja, kivéve, ha az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn. Ebben az esetben a gyámhatóság a kiskorú gyermek törvényes képviseletére eseti gyámot rendel. Ha az anya vagy a gyermek nem él vagy nyilatkozatában tartósan gátolva van, a hozzájárulást a gyámhatóság adja meg.

Ha az apai elismerő nyilatkozat megtételekor más férfi apaságának megállapítása iránt per van folyamatban, az apai elismerő nyilatkozat – a hozzájáruló nyilatkozatok megléte esetén is – akkor válik teljes hatályúvá, ha a per jogerős befejezésére az apaság megállapítása nélkül kerül sor.

Ha a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtételére nagykorú gyermek esetében kerül sor, a gyermek nyilatkozhat, hogy a vér szerinti apa családi nevét kívánja-e a továbbiakban viselni vagy az addig viselt családi nevét viseli tovább. Nyilatkozat hiányában a gyermek nevét az apaság vélelme nem érinti.

Szükséges iratok

 

 • szülők együttes személyes megjelenése személyazonosításra alkalmas okmányokkal;
 • az anya családi állapotát igazoló okirat;
 • ha az anya elvált, a házasság felbontását bizonyító jogerős bírósági ítélet (az ítélet jogerőre emelkedése és a gyermek születése között 300 napnak el kell telnie) vagy a válással záradékolt házassági anyakönyvi kivonat;
 • ha az apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése előtt teszik a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. évi (IX.10.) Kormányrendelet 59. § (1) bekezdésében meghatározott igazolást a magzat fogantatásának vélelmezett idejéről és a szülés várható időpontjáról;
 • megszületett gyermek esetén születési anyakönyvi kivonat.

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson