ÓVODAI beiratkozás április 24-25-26-án

ÓVODAI beiratkozás április 24-25-26-án

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

ÓVODAI beiratkozás április 24-25-26-án

ÓVODAI beiratkozás április 24-25-26-án 8-16 óráig a Városi Óvoda és Bölcsőde épületében.

ÓVODAI beiratkozás április 24-25-26-án

Óvodai beíratkozás közleménye

KÖZLEMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2023/2024. nevelési évre történő 

ÓVODAI  beiratkozás időpontja: 2023. április 24-25-26.    8-16 óráig

Az óvodai beiratkozás helye: Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde Szikszó, II. Rákóczi F. út 64.

Szükséges közokiratok, dokumentumok:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított   személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája

- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,

- amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről szóló szakvélemény,

- beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi. CXC. tv 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Így  a  2023. augusztus 31. napjáig 3. életévüket betöltők tekintetében áll fenn az óvodáztatási kötelezettség.

A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a gyermeket is (2,5 éves kisgyermeket) aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az intézmény az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján sajátos nevelési igényű: testi, érzékszervi fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos)

Értesítés a döntésről:

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.  Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2023. május 26.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke, felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül   a szülő a jegyzőnek címzett, de az intézmény vezetőjének átadott felülbírálati kérelmet nyújthat be. Az intézményvezető döntése tekintetében a Nkt. 37.§ (1-3); 38.§. a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. 

Szikszó, 2023.03.20.

                                                                                 

                                                                                              Battáné dr. Tóth Zita

                                                                                                         jegyző

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson