Közlemény óvodai beiratkozásról

Közlemény óvodai beiratkozásról

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Közlemény óvodai beiratkozásról

Értesitjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022. nevelési évre történő ÓVODAI beiratkozás idõpontja: 2021. április 26 27—28. 8-16 óráig. A 2021. augusztus 31. napjáig a 3. életévüket betöltők tekintetében áll fenn az óvodáztatási kötelezettség.                                                 

 

Óvodai beiratkozás

Az óvodai beiratkozás helye: Szikszói Városi Óvoda és Bölcsöde Szikszö, II. Rákóczi F. út 64. A beiratkozás elektronikusan is teljesithető: a www.szikszoovi.hu honlapról letölthető szándéknyilatkozat kitöltésével és az intézmény részére történő megküldésével.

 

Személyes beiratkozás esetén szükséges közokiratok, dokumentumok:

 

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • a szülö személyi azonositó és lakcimet igazoló hatósági igazolványa, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
  • amennyiben gyermekük szakértöi véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényrôl szóló szakvélemény,
  • beilleszkedési-tanulási-magatanási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,


Elektronikus beiratkozás esetén szeptemberben kérjük a fent emlitett iratokat bemutatni.

A nemzeti köznevelésröl szóló 2011.évi. CXC. tv 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdö napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Így a 2021. augusztus 31. napjáig a 3. életévüket betöltők tekintetében áll fenn az óvodáztatási kötelezettség.

 

A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a gyermeket is (2,5 éves kisgyermeket) aki a harmadik életévét a felvételétől szàmított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek híányában tartózkodási hellyel rendelkezö hároméves és annál ídõsebb gyermek övodai felvételi kérelme teljesithető.


Az intézmény az Alapitô Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhetô sajátos nevelési igényű gyermekeket. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértöi bízottság szakértõi véleménye alapján sajátos nevelési igényű: mozgásszervi fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlödési zavarral küzdö gyermekeket.)


Értesités a döntésröl:


Az Óvoda vezetöje az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozö indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. Az ôvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2021. május 28.


A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján — az elektroníkus elérhetőségének megadásával — kérte, elektronikus ùton értesitést kap arról, hogy a gyermeke, felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.


Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstöl, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülö a jegyzõnek címzett, de az intézmény vezetöjének átadott felülbirälati kérelmet nyùjthat be. Az inte'zményvezető döntése tekintetében a th. 37.§ (1—3); 38.5. a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

 

Szikszó, 2021.03.23.                    Battáné dr. Tóh Zita, jegyzö

 

Közlemény óvodai beiratkozásról letöltés  

 

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson