Helyi Iparűzési Adó

Helyi Iparűzési Adó

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Helyi Iparűzési Adó

Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a Htv. szerinti adólap 2 §-a. Iparűzési tevékenység esetén az adózó jogosult kedvezmény igénybevételére az alábbiak szerint:

  • Amennyiben az adózó az adóévben legalább 1 milliárd forint értékű beruházást helyez üzembe és üzemeltet Szikszó város közigazgatási területén, jogosult a tárgyévi iparűzési adójának számításakor az adó mértékéből legfeljebb 40%-kos adókedvezményt érvényesíteni.
  •  A kedvezménnyel csökkentett adó mértéke nem lehet kisebb, mint az adóévet megelőző évben fizetett iparűzési adó összege.
  • Amennyiben az érvényesíthető kedvezmény nem éri el a tárgyi adó 40%-át, az adózó jogosult a kedvezmény igénybe nem vett részét a tárgyévet követő két évben érvényesíteni azzal, hogy a ( b) pont szerinti feltételnek ezekben az adóévekben is meg kell felelnie.
  • A tárgyévben igénybe nem vett adókedvezmény fennmaradó része azon adóévekben vehető igénybe - kivéve az üzembe helyezés adóévét - amelyben adózó az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházást az adóév egészében üzemeltette.
  • Új adózó esetén a kedvezmény számításakor a ( b) pont szerinti feltételt nem kell figyelembe venni.
  • Az ( a) pontban leírt adókedvezmény más, Szikszó Város Önkormányzat által nyújtott adókedvezménnyel, illetve a „Szikszó Gazdaságfejlesztésért” programról szóló 13/2016.(VI.10.) helyi önkormányzati rendeletben meghatározott kedvezményekkel nem összevonható.

 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény több pontban is érinti a helyi iparűzési adó szabályait.

2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzési adó-bevallásukat, javításokat és önellenőrzéseket. A nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/  lesznek fellelhetőek.

Az Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától nem lesznek benyújthatók.

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést és az adóelőleg fizetési kötelezettséget is az önkormányzat számlájára kell változatlanul teljesíteni.

Az állami adó- és vámhatóság továbbra is naponta, elektronikus úton megküldi az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 1. melléklet 1. pontja szerinti (ide nem értve az adózó állami adóhatóság előtti képviseletére vonatkozó adatokat), az Art. 1. melléklet 17. pontja, 18. pontja, 20-21. pontja alapján az állami adó- és vámhatósághoz - az önkormányzati adóhatósághoz teljesített korábbi adatszolgáltatást követően - érkezett adatokat és az Art. 1. melléklet 29. pontja alapján bejelentett adatokat az Art. 1. melléklet 17. pontja szerinti adózó székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság, valamint azon telephelyei szerinti önkormányzati adóhatóságok részére, amely telephelyeket az adózó az állami adó- és vámhatósághoz bejelentette.

Az adatszolgáltatásban szereplő adózó bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettségét a székhelye szerinti és a telephely szerinti önkormányzati adóhatóságnál ezáltal teljesítettnek kell tekinteni.

Ha a bejelentkezéssel, változás-bejelentéssel összefüggésben adóelőleget vagy jogszabály alapján az adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot is be kell jelenteni, akkor e bejelentés megtételére az adózót a székhelye és a telephely szerinti önkormányzati adóhatóság külön felhívja.

Ezen bejelentéseket változatlanul az Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  lehet megtenni. 

Megszűnt az építőipari tevékenység után fennálló ideiglenes helyi iparűzési adókötelezettség. Az adóéven belül 180 napot meghaladóan végzett építőipari tevékenység továbbra is állandó jellegű iparűzési telephelyet keletkeztet az adott településen.

Htv. 42/D. § (1) Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét - ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést - és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: adóbevallás) kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával teljesítheti.
(2) Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett, számszaki hibát, ellentmondást nem tartalmazó adóbevallást - az adóbevallás-benyújtásra kötelezett azonosítását követően, a befogadó nyugta kiadása mellett - az adóalany által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul továbbítja. Az állami adóhatóság bevalláskitöltésre szolgáló számítógépes rendszere a számszaki hibára, ellentmondásra automatikusan felhívja az adóalany figyelmét és tájékoztatja arról, hogy az adóbevallást az önkormányzati adóhatóság részére csak a hiba adózó általi kijavítását követően továbbítja.

(3) A  számszaki  hibát,  ellentmondást  nem  tartalmazó  vagy  a  (2)  bekezdés  szerint  javított  adóbevallást  az   önkormányzati   adóhatóságnál   határidőben   teljesítettnek   kell   tekinteni,  feltéve,   hogy  azt  az  állami adóhatósághoz határidőben benyújtották
(4) Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó a helyi iparűzési adóról szóló bevallását az (1) bekezdéstől eltérően papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz is teljesítheti.

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson