Szikszói Városi Óvoda beiratkozás

Szikszói Városi Óvoda beiratkozás

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Szikszói Városi Óvoda beiratkozás

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2024/2025. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja: 2024. április 29-30. 8:00-16:00 óráig. Az óvodai beiratkozás helye: Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde, Szikszó II. Rákóczi Ferenc út 64.

 

Szükséges közokiratok, dokumentumok:

  • a gyermek azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
  • amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről szóló szakvélemény,
  • beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi. CXC. tv 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Így a 2024. augusztus 31. napjáig 3. életévüket betöltők tekintetében áll fenn az óvodáztatási kötelezettség.

A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a gyermeket is (2,5 éves kisgyermeket) aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Az intézmény az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján sajátos nevelési igényű: testi, érzékszervi fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos)

 

Értesítés a döntésről:

Az óvoda vezetője az óvoda felvételi. átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2024. május 30.

 

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke, felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

 

Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő a jegyzőnek címzett, de az intézmény vezetőjének átadott felülbírálati kérelmet nyújthat be. Az intézményvezető döntése tekintetében a Nkt. 37.§ (1-3); 38.§. a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

 

 

Közlemény

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson