Pályázat kiírás a Szikszói Szociális Szolgáltató Központ vezetésére

Pályázat kiírás a Szikszói Szociális Szolgáltató Központ vezetésére

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Pályázat kiírás a Szikszói Szociális Szolgáltató Központ vezetésére

Pályázat a Szikszói Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető munkakör betöltéséreA pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 22. A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig terjedő időtartamra 2028. május 8-ig szól.

intézményvezető

Intézményvezetői pályázati kiírás

Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szikszói Szociális Szolgáltató Központ

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig terjedő időtartamra 2028. május 8-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, II. Rákóczi F. út 68.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata az intézmény irányítása, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, a felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. Döntés az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály a hatáskörébe utal. Az intézményben dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése. A Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása. A fenntartó felé beszámoló készítése az intézmény működéséről, tevékenységéről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I.1. pontjában előírt felsőfokú végzettség, vagy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletben az intézményvezetői munkakörben előírt felsőfokú végzettség,

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésben foglaltak szerinti szakmai gyakorlat,

a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

25/2017.(X.18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzésben részt vett, vagy vállalja annak teljesítését, kivéve, ha vezetőképzés alól a rendelet szerint mentesül

nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában (2d) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás, foglalkoztatástól eltiltás, kényszergyógykezelés hatálya alatt

nem áll fenn a Kjt. 20. § (2c) és (2e) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok

magyar állampolgárság

cselekvőképesség

büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

legalább 5 év szakirányú vezetői tapasztalat

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulást alkotó tagönkormányzatok helyismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképes szakmai önéletrajz

az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

végzettséget tanúsító bizonyítványok, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok, másolatai

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok

nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik

nyilatkozat a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről

nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, és nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben

nyilatkozat, hogy – pályázatával kapcsolatban – az elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés megtartását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. május 9. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sváb Antal elnök nyújt, a 0670/489-4509 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TÁ/10-2/2023. valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírt feltételeknek megfelelő pályázatokról a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa dönt. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Szikszó Város Honlapja - 2023. február 20.

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztés - 2023. február 20.

A társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén - 2023. február 20.

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson