A város és gazdasága fejlesztésének irányai

A város és gazdasága fejlesztésének irányai

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

A város és gazdasága fejlesztésének irányai

Belvárosi részlet

A városvezetés, a Képviselő Testület városfejlesztési elképzelései az alábbi elvekre, célokra épülnek:

 • Szikszó város alapvető célja: a lakossági életminőség növelése – a vonzó lakóhely megteremtése – s ennek érdekében, szolgálatában vonzóvá kell tenni a várost a gazdasági-vállalkozási szféra számára is, hiszen megbecsült munkahelyek, színvonalas szolgáltatások és abból képződő jövedelmek nélkül nincsenek, nem teremthetőek meg a nyugodt kisvárosi élet kulturális-környezeti-infrastrukturális feltételei.
 • A vonzó város megteremtésének alapfeladata egy átgondolt városfejlesztési koncepció megfogalmazása, a város erre épülő tudatos pozícionálása, a hiányzó „Szikszó-márka” megfogalmazása, építése annak érdekében, hogy legyen egy szakmai, logikai fejlesztési keret, melyet lehet szeretni, amelyért lehet értelmesen dolgozni.
 • Ennek a koncepciónak, tervnek a teljes kibontása majd az ún. integrált településfejlesztési középtávú koncepcióban, stratégiai programban kerül részletezésre, az akcióterületi súlypontok együttes megtervezésével.

A jelen Gazdasági Program – mint első stratégiai dokumentum – ugyanakkor már fel kell, hogy vázolja a város pozícionálásának, márkaépítésének főbb elmeit, hogy a gazdasági prioritások már azt tükrözhessék.  Ezek a következőek:

 1. Szikszó országosan ismert, elismert város kell, hogy legyen, melyet nemcsak a Hell jelenléte, hanem a tudatos városfejlesztési, egyedi szakmai, gazdasági, kulturális és turisztikai teljesítménye hitelesít.
 2. Városunk fő üzenete, márkamagja: „Szikszó erőt ad”
 • Az új üzenet megújulást, újat teremtést, optimizmust, határozottságot tükröz, melyet alapvetően újonnan, új programokkal, fejlesztésekkel hitelesítünk,
 • Napjainkban a kreativitás, az innováció, az együttműködés, a fenntarthatóság, a helyiérdek-alapúság határozzák meg a városok versenyképességét, fellendülését, melyet Szikszó esetében is megvalósítandónak tartunk.
 • A „kisvárosi státusz” felértékelődő, trendi, vonzó „életforma”, melynek igazi megfogalmazása országosan is most formálódik, s várhatóan kiemelt figyelmet, szakmai lehetőséget, kormányzati támogatást és érintetti érdeklődést, keresletet indikál.

„Szikszó erőt ad” – márkaépítés tervei keretében olyan várost építünk,

 • mely képes erőt adni polgárainak. (a tudás, a kreativitás, a kultúra-szórakozás, a közösség, az egészség, a kényelem, a vonzó munka- és vállalkozási lehetőség, a biztonság … erejét)
 • mely képes erőt adni vállalkozásainak, cégeinek (az infrastruktúra, az oktatás, a tudás-képzettség, a kreativitás, a szakmai- és pénzügyi erőforrás, a kooperáció-hálózati pozíció, a kapcsolat …erejét)  
 • mely képes erőt adni a vendégeinek, turistáinak (az autentikus, a slow és kreatív turizmus szemléletére épülő kínálatával, a helyi értékekre, összehangolt vállalkozói-lakossági-közösségi turisztikai teljesítményekre épülő … desztináció erejét)
 • Szikszó – képe, üzenete egy kreatív „fellendülőváros” – a következő években figyelmet kiérdemlő, prosperáló, kiugró teljesítményű „bumm-város” (kreatív turizmus – kreatív üzlet – kreatív élet) ((Szikszó – power for us Prospericity boomcity - creative city to boom –creative journey - creative business - creative life. (bár városmarketingben egyre gyakrabban használt kifejezés a creative, a konkrét marketingprogram majd formálja az üzeneteket))

A programot megalapozó külső-belső elemzésekből, megkérdezésekből is kiolvashatóan az alábbi gazdasági program prioritásokat, elveket fogalmaztuk meg:

 1. Nyílt – tudatos szakmai és közösségi tervezés - a szikszóiak „mozgósítása” - helyi közösségek iniciálása, támogatása, különösen a fiatalok, a kreatív emberek, a vállalkozók, a vállalkozni akarók megnyerése.
 2. A város forrásait alapvetően nem a lakossága megadóztatásából kívánja biztosítani, a helyi adók, illetéket, lakossági terhek alapvetően a felelős, városszerető, racionális magatartás, a környezeti-társadalmi értékek tiszteletének ösztönzését szolgálják. Fejlesztési és működési költségeket a város fő bevételként a kötelező feladatok ellátására biztosított állami források, a hazai, kormányzati és nemzetközi pályázatok mellett alapvetően a gazdasági, vállalkozói szereplők helyi iparűzési, s ingatlant terhelő adókból, s projektalapú-finanszírozásból kívánja biztosítani.
 3. Kiemelt fejlesztési, forrásfelhasználási prioritás az elhanyagolt infrastruktúrájának (víz, szennyvíz, világítás, csapadékvízelvezetés), az utak-járdák-terek korszerűsítése - a Szikszó fizikai, városképi megjelenésének, rendezetlen állapotainak a tudatosan sorba-rendezett fejlesztése, megszépítése.
 4. A város iparfejlesztési és lakóövezeti-életminőségi funkcióinak tér-használatilag markáns szétválasztása, harmonizálása, annak érdekében, hogy nyugodt életfeltételeket tudjunk biztosítani.
 5. Vonzó déli-iparterületi kínálat, befektetési lehetőségek feltételeinek kialakítása és az ott megvalósuló hatékony nagy-beruházások érdekében folytatandó befektetésszervezői, marketing tevékenység.
 6. Társadalmi és üzleti értékek, érdekek integrálása – azaz üzletileg kedvező megtérüléseket biztosító, ugyanakkor a város társadalmi, közösségi értékeit, elvárásait tisztelő projektek, kombinált finanszírozási források, realizálási megoldások alkalmazása alapvető magatartási elvünk.
 7. Célunk országos kisvárosi mintastratégia - városfejlesztési program kialakítása – új szemléletű – hálózati alapú partnerségi - térségi, országos és nemzetközi szakmai-, vállalkozói-, tudományos- és lakosságot, fiatalok érintő együttműködési rendszert működtető gazdasági programmal. 
 8. A város helyi gazdasági szereplőinek teljesítmény-növelését az alábbi súlyponti területeken, a következő fejlesztési irányokban célszerű ösztönözni:
  1. mezőgazdasági termékek, élelmiszer termelése és feldolgozása,
  2. helyi termék, kézműipar és kisipari feldolgozások,
  3. különböző szolgáltatások – ipari, műszaki, építőipari, javító, informatikai, kereskedelmi, üzleti, oktatási, lakossági kényelmi és más szolgáltatások
  4. turisztikai kínálat által integrálható termelői, szolgáltatói tevékenységek (élelmiszer, iparcikk, szálláshely, vendéglátás, kulturális szolgáltatások, rendezvények, személyi szolgáltatások és más üzleti-piaci szolgáltatások
 9. A város gazdasági programjának két fontos működési elve a program és a projekt-orientáltság, mely azt jelenti, hogy minden elképzelés „berendeződik egy programba, valamilyen szempontból közös tartalmi, tevékenység-csomagba, melyben egymáshoz kapcsolódó, egymást feltételező, segítő projekt-elemek vannak. A projekt-orientáltság pedig azért fontos, hogy a konkrét lépéseknek legyen „eleje-vége”, azaz konkrét célok, lépések, eredmények, elvárások által ténylegesen megvalósítandó.
 10. Stratégiai partnerség, megállapodás a HELL Csoport cégeivel, döntéshozóival a város számára meghatározó gazdasági szereplővel a közös érdekek alapján, támogató együttműködéssel fontos városi stratégiai kezdeményezések ösztönzője, támogatója.

A Gazdasági Program egy olyan program és projektrendszert vázol fel, ahol az egyes elemek szorosan összefüggenek - s véleményünk, szándékaink szerint - együttesen képezik a város jövőjét formáló elképzeléseinek a megvalósítási kereteit. A középtávú tervünkben a következő 4-5 évre elérendő célként az alábbiakat fogalmazhatjuk meg:

 1. A város lakóinak száma – százas nagyágrendben - újra növekedésnek indul, részben az elvándorlás csökkenésével, s a jelentősebb betelepüléssel.
 2. A város legfontosabb 15 % belső úthálózata komplex módon megújul, s több mint felénél jelentés fejlesztések, korszerűsítések történnek – elsősorban a Kisváros Program pályázati forrásaiból.
 3. A déli-iparterület (~30ha) fejlesztés lezárul, s 80 %-ban hasznosításra is kerül.
 4. A Belváros program elindul, fő eleme megvalósul, a szolgáltatások átalakulnak és megtörténik az épületrehabilitációs, s részben a közlekedés-korszerűsítési lépések is.
 5. A város iparűzési és egyéb adóadóbevételei – a jelenlegi törvényi szabályozási feltételekkel, s gazdasági újra-stabilizálással, növekedéssel számolva – az évi 600-900 millió forintos sávban realizálódnak.
 6. Pályázati és üzleti befektetési forrásokból a várost fejlesztő, programerősítő beruházások éves nagyságrendje további évi 500-700 millió forint körül alakul, az előkészítő egy-két év után, a ciklus közepétől, különösen a kisvárosi program esetén.
 7. Nő a szikszói székhelyű és sikeresen működő tevékenységű vállalkozások száma, ezek között elsősorban a kisvállalkozásoké.
 8. 2023-ra kialakul a város, mint desztináció kiinduló összehangolt, tematikusan felépített turisztikai kínálata, programja, több mint 100 ágy szálláshellyel, s évi tízezres nagyságrendű vendégforgalommal.

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson